ขั้นตอนในการทำพินัยกรรม

การทำพินัยกรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรทำการศึกษาไว้ โดยเฉพาะผู้ที่กำคิดที่จะทำพินัยกรรม เพื่อที่การศึกษาไว้เวลาที่ท่านเสียชีวิตลงจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาการแก่งแย้งผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ และจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลากกันให้วิญญาณของเราเป็นทุกข์อีก

การทำพินัยกรรมคือ คำสั่งสุดท้ายของเรา โดยจะมีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อเจ้าของพินัยกรรมถึงแก่ชีวิต โดยพินัยกรรมจะเป็นเรื่องของคำสั่งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน ธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นของผู้ทำพินัยกรรม ที่มีเจตนาที่จะแบ่งสรรปัญส่วนให้แก่ผู้รับประโยชน์

ขั้นตอนในการทำพินัยกรรม คือ  ก่อนอื่นผู้ที่ทำพินัยกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป และต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตกรือผู้ที่ไร้ความสามารถ จากนั้นให้ผู้ที่ทำพินัยกรรมไปยื่นคำร้องขอทำพินัยกรรม ทำเป็นเอกสารไว้ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมือง , กิ่งอำเภอ และเขต จะที่ไหนก็ได้

สำหรับผู้ทำพินัยกรรมที่ขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปทำพินัยกรรมให้ที่นอกสถานที่คือ ที่ว่าการอำเภอเมือง , กิ่งอำเภอ และเขต จะต้องทำการจัดส่งพาหนะ หรือทำการรับส่งเจ้าหน้าที่ ไม่ก็ต้องจ่ายค่าพาหนะให้เจ้าหน้าที่ตามสมควร สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และบัตรประชาชน

Bookmark and Share

Posted under: ความรู้

Comments are closed.